سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امید محمدعلیزاده اصل – کارشناس ارشد زلزله
ضیا جوانبخت – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

درتحلیل مودال پوش اور سازه تا رسیدن به تغییر مکان هدف درنقطه کنترل براساس توزیع بار جانبی متاثر از مودهای ارتعاشی سازه پوش داده م یشود و پاسخ مودال ماکزیمم بدست آمده و برای مودهای مختلف با استفاده از یک قانون ترکیب مودال مناسب مانند srss جهت تخمین مقدار ماکزیمم پاسخ کل ترکیب می شوند استفاده از روش SRSS که درتحلیل های خطی متداول می باشد می تواند توام با خطاهای زیادی در تعیین پاسخ غیرخطی سازه ها باشد بنابراین دراین پژوهش جهت تعیین حداکثر پاسخ کل به جای روش فوق از الگوی شبکه عصبی مصنوعی استفاده می گردد.