سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی ایزدخواه شیشوان – دانشجوی دکتری زراعت ، دانشگاه ارومیه ، گزوه زراعت و اصلاح نباتات
مهدی تاجبخش شیشوان – دانشگاه ارومیه – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات
رضا امیرنیا – دانشگاه ارومیه – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

عملکرد کل ماده خشک نتیجه کارایی یک جامعه گیاهی زراعی از نظر استفاده از تشعشع نور خورشید در طول فصل رویشی است. اولین اندام گیرنده تشعشع خورشیدی برگها می باشند و برای حداکثر سرعت رشد محصول بایستی به میزان کافی در جامعه گیاهی وجود داشته باشد تا بیشترین مقدار نور خورشید را روی جامعه گیاهی می تابد جذب گردد. برای افزایش یک محصول گیاهی لازم است میزان رشد برگها، زمان رشد و میزان برگ در واحد سطح زمین مشخص شود. میزان تولید گیاهان ارتباط مستقیم با میزان فتوسنتز و در نتیجه مساحت برگ آنها دارد. روشهای معمول اندازه گیری سطح برگ معمولاً وقت گیر، پر هزینه و مخرب هستند. در این تحقیق هدف تخمین سطح برگ گیاه سیب زمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی می باشد. روش شبکه عصبی مصنوعی یکی از روشهای هوشمند می باشد که با استفاده از ارتباط ذاتی داده ها، روابط غیر خطی بین آنها را یاد گرفته و نتایج را برای بقیه حالتها تعمیم می دهد. با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی می توان با در اختیار داشتن مساحت تعداد محدودی برگ گیاه، مساحت هر برگ را با اندازه گیری پارامترهای ساده تخمین زد. این روش بسیار سریع، ارزان و غیر مخرب است در این مقاله برای اولین بار از شبکه های عصبی مصنوعی برای تخمین سطح برگ سیب زمینی استفاده شده است