سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روجا جوادیان کوتنایی – دانشجویان کارشناسی ارشد کامپیوتر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
بهاره غلامی منفرد –
مهدی قانعی اردکانی –

چکیده:

تصادفات جادهای سالانه بخشبزرگی از میزان مرگ و میر را به خود اختصاص میدهد، عوامل بسیاری درحدوث تصادفات مؤثرند از جمله شرایط آب و هوایی، وضعیت روشنایی، علل تامهی تصادفات، جنسیتراننده، نوع برخورد، نوع خودرو، روز هفته، انواع جاده و… . اما سهم هر یکاز این عوامل در بروز تصادفات به یک میزان نیست زیرا ممکن است عامل یا عواملی سهم بیشتری در وقوع تصادفات داشته باشد. برایکاهش تصادفات و جلوگیری از کاهش هزینههای مالی وجانی منطقیست که در جستجوی راهکارهایی باشیم تا سهم هر یکاز این عوامل کاهشیافته و نهایتاً از وقوع تصادفات هر چه بیشتر جلوگیری نماییم.در این مقاله به طور خلاصه راهکارهایی برای اولویت بندی عوامل با استفاده از شبکه های بیزین ارائه می- گردد. بدواً تعریفی از شبکه های بیزین ارائه، سپسعوامل بروز تصادفات بررسی و متعاقباً یکشبکه بیزینبرای تصادفات پیادهسازی و در نهایت به بررسی اولویت عوامل با استفاده ازنرمافزار ذیربط خواهیم پرداخت.