سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد صیادامین – استادیار، دانشگاه گیلان، گروه مهندسی شیمی
مرتضی محمدی – ادانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله سرعت تشکیل هیدرات گازی برای دو گاز ساده با اهمیت دی اکسیدکربن و متان با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی محاسبه شده است. این دو گاز به علت اهمیتشان در صنعت انتخاب شده اند. مدل ارائهشده بر پایه یک شبکه عصبی با الگوریتم پیشرو ۱ و با ۲ لایه بنا نهاده شده است . ۵۲ داده آموزشی و ۱۶ داده آزمایشی برای دی اکسیدکربن و ۵۰ داده آموزشی و ۱۰ داده آزمایشی برای محاسبات گاز متان استفاده شد .در نهایت منحنی های تجربی و محاسباتی سرعت رشد کریستال ها بر حسب زمان با هم مقایسه شدند و دو نوع خطای مجموع مربعات خطا و خطای میانگین قدر مطلق خطای نسبی برای سنجش میزان دقت و کارایی روش اندازه گیری شد