سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی زاهدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
ناصر مهرشاد – استادیار گروه الکترونیک دانشگاه بیرجند
کاظم انوری – استادیار دانشگاه علوم پژشکی مشهد

چکیده:

در این مقاله از شبکه عصبی برای بررسی بیماران مبتلا به سرطان مری استفاده شده است.در سا لهای اخیر استفاده از شبک ههای عصبی مصنوعی در پی شبینی اثرات متغیرهای مختلف روی یک متغیر خاص و مدل کردن روابط (پییچید هی) این متغیرها با یکدیگر مورد توجهقرار گرفته است. در این تحقیق، ابتدا از شبک ههای عصبی مصنوعی برای ارائه روش درمان، در بیماران مبتلا به اسکوآموس کارسینومای مریاستفاده شده است. در مرحل هی بعد با استفاده از ترکیب شبک ههای عصبی روشی برای تعیین دوز داروی شیمیدرمانی استفاده شده است. نتایج پیاده سازی نشان می دهد که شبکه ی عصبی در حد رضای تبخشی قادر به ارائه روش درمان بیماری سرطان است. همچنین نتایج حاصل از روش ارائه شده برای تعیین دوز داروی شیمیدرمانی، عمدتا با نظریات پزشکان متخصص در این زمینه سازگار هستند