سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشگاه صنعتی شاهرود
نادر فتحیان پور – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تخلخل و تراوایی سنگ های مخزن از مهمترین خواص فیزیکی مربوط به ذخیره سازی و انتقال سیالات در مخزن هستند آگاهی دقیق از این دو ویژگی برای هر مخزن جهت پیش بینی عملکرد آینده میدان نفتی لازم است. هدف اصلی این مقاله تعیین تخلخل و اشباع شدگی آب و نفت با استفاده از نگارهای چاه پیمایی می باشد. دراین مطالعه که با استفاده از داده های یکی از چاه های واقع در فلات قاره ایران صورت گرفته است.پارامترهای پتروفیزیکی نظیر تخلخل، آب اشباع شدگی و حجم شیل با استفاده از داده های چاه پیمایی محاسبه شده اند. برای تعیین سنگ شناسی، تمام نمودارهای تخلخل( نوترون، چگالی، صوتی) به همراه نمودار فتوالکتریک (PEF) به کاربرده شده انداین تحقیق به بررسی روشهای هوشمند به خصوص شبکه عصبی مصنوعی به منظور تخمین تخلخل برای پارامترهای پتروفیزیک سنگ مخزن می پردازد. ونتایج حاصل از شبکه عصبی با داده های بدست امده از چاه بهمنظور تخمین تخلخل مقایسه شده است.