سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم گل محمدی – کارشناس ارشد مدیریت منابع آب-پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران
علیرضا مساح بوانی – عضو هیئت علمی و استادیار گروه مهندسی آب پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران

چکیده:

گسترش روند افزایش گازهای گلخانه ای دردنیا سبب بروز پدیده تغییر اقلیم در چند دهه اخر گشته به گونه ای که احتمال مواجهه با رخدادهای حداکثر اقلیمی مانند خشکسالی و سیلاب در بعضی مناطق افزایش یافته است دراین مقاله سعی شده تا به ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت خشکسالی حوضه قره سو در دورههای آتی با استفاده از شاخص خشکسالی بارش استانداردشده SPI پرداخته شود ابتدا با استفاده از مقادیر بارندگی روزانه ۱۱ ایستگاه خارج و داخل از حوضه سری زمانی روزانه میانگین بارندگی حوضه طی دوره پایه ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۰ میلادی با روش پلیگون بندی تیسن محاسبه شد. پس از محاسبه مقدار شاخصSPI برای مقیاسهای زمانی مختلف ۶ ماهه)کوتاهمدت( و ۱۲ ماهه )بلندمدت( حوضه موردنظر، نقشه های پهنه بندی شاخص مذکور درمحیطArcGIS با روشIDW تهیه شد. در ادامه متغیرهای اقلیمی مدلHadCM3 تحت سناریوی انتشارA2 در دوره ۲۰۶۹-۲۰۴۰ برای منطقه کوچک مقیاس گردید. برای این کار از روش کوچک مقیاس کردن آماری استفاده شد. با اعمال متغیرهای اقلیمی کوچک مقیاس شده به شاخصSPI تواید نقشه های پهنهبندی منطقه، وضعیت خشکسالی حوضه قرهسو در دوره ۲۰۶۹-۲۰۴۰ مشخص گردید مقایسه پهنه بندی شاخص خشکسالی در دو دوره حال و آینده حاکی از تغییرات مقادیر بارندگی و به تبع آن تغییر شدت و وضعیت خشکسالی برای مقیاس ۶ ماهه و ۱۲ ماهه در سال های آتی نسبت به دوره حال می باشد