سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ایمان عاربی – خرمشهر- دانشگاه علوم وفنون دریایی- دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
احمد سواری – خرمشهر- دانشگاه علوم وفنون دریایی- دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
امیر وزیری زاده – بوشهر- دانشگاه خلیج فارس- مرکز مطالعات وپژوهش های خلیج فارس

چکیده:

اکوسیستم های سواحل ماسه ای زیستگاه گونه های مقاوم در برابر عوامل فیزیکی، به ویژه عمل امواج می باشند .علاوه بر عوامل فیزیکی، سایر عوامل همچون توسعه ص نعتی و شهری ، آلاینده های نفتی ،تأسیسات بنادر و اسکله ها بر این اکوسیستم ها تأثیر گذارند . به منظور ارزیابی وضعیت اکولوژیک دو ساحل ماسه ای باشی (نزدیک به اسکله بندر دلوار و در معرض فعالیت های تفریحی و توریسم ) و دلارام ( دور از اسکله بندر دلوار و در شرایط نس بتاً دور از فعالیت های انسانی )، نمونه های رسوب (جهت سنجش مواد آلی کل ، دانه بندی و شناسایی بی مهرگان درون رسوب زی ) توسط نمونه بردارCore Sampler طی سه فصل سرد (زمستان ۸۶ )،معتدل (بهار ۸۷ ) و گرم (تابستان ۸۷ برداشت گردید و به آزمایشگاه انتقال داده شد . پس از ش ناسایی موجودات زنده درون رسوب زی، شاخص های تنوع Shannon-Wiener و غالبیت Simpson در دو ایستگاه محاسبه گردید .. دانه بندی رسوبات در دو ایستگاه الگوی عمومی سواحل ماسه ای را نشان داد . ایستگاه دلارام نسبت به ایستگاه باشی از دانه بندی ریزتری در تمام فصول برخورد ار بود و به تبع آن میزان ماده آلی در تمامی فصول، مقادیر بالاتری در ایستگاه دلارام نسبت به باشی نشان داد . شاخص های تنوع و غالبیت در ایستگاه های باشی و دلارام نشان دهنده شرایط زیست محیطی مطلوب تر برای بی مهرگان درون رسوب زی دلارام ( ایستگاه دور از فعالیت های صنعتی و انسانی) در مقایسه با ایستگاه دیگر بود. هدف از این مطالعه ، ضمن معرفی اکوسیستم های ارزشمند مذکور، به کارگیری شاخص های اکولوژیک در ارزیابی سلامت آنها و تأثیر پذیری از فعالیت های صنعتی و انسانی است