سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید محمد معین صادقی – دانشجوی کارشناسی، رشته جنگلداری، دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا بصیری – استادیار گروه جنگلداری، مجتمع آموزش عالی بهبهان
فاطمه علیدادی – دانشجوی کارشناسی، رشته جنگلداری، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از مهم ترین مباحث در مدیریت جنگل، حفظ و توسعه تنوع زیستی می باشد. به منظور ارزیابی تنوع پوشش گیاهی در منطقه چناره کردستان از شاخص های کمی تنوع زیستی استفاده گردید. منطقه جنگلی مورد مطالعه در ابتدا از طریق روش تلفیقی CA-TWINSPAN به ۶ گروه اکولوژیک طبقه بندی گردید و سپس در هر طبقه شاخص های تنوع مورد اندازه گیری قرار گرفت. ۸ شاخص غنای گونه ای و یکنواختی برای هر گروه محاسبه شد. آزمون مقایسات چند دامنه دانکن و تحلیل همبستگی جهت بررسی تفاوت معنی دار در بین گروه ها و تعیین اهمیت شاخص ها در تفکیک گروه های اکولوژیک استفاده گردید. نتایج نشان داد که شاخص های غنا و یکنواختی با یکدیگر همبستگی معنی داری دارند. تفاوت معنی داری در بین گروه ها از نظر شاخص های فوق ملاحظه گردید. شاخص های Pielu J’ , آماره Q و شانون – وینر در تفکیک گروه ها، مهم تشخیص داده شد.