سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فائزه دیبایی – موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی طرح ماهواره

چکیده:

همگام با توسعه ماهواره های سنجش از دور و بالا رفتن توان تفکیک طیفی و مکانی سنجنده های فضایی، روشهای پیش پردازش تصاویر سنجش از دور نیز توسعه یافته و روشهای نوین ضمیمه روشهای قبلی شدهاند. تا قبل از بهرهبرداری از ماهوارههای ابرطیفی، ترکیب باندی جهت طبقهبندی تصاویر، مشکل چندان پیچیدهای نبود. ولی اینک با در اختیار قرار گرفتن تصاویر ماهوارهای چند صد باندی، انتخاب ترکیبهای باندی مناسب و بهینه، پیچیده و بغرنج شده است. اگر این ترکیب باندی بین دادههای دو یا چند سنجنده انجام شود، مشکل از این هم پیچیدهتر خواهد شد. استفاده از شاخصهای تفکیکپذیری راهی است جهت انتخاب باندهای بهینه که بالاترین دقتها را برای کاربر به همراه خواهند داشت. در این تحقیق ٧ باند سنجنده لندست TMبخاطر توان تفکیک طیفی بهتر و۳ باند سنجنده اسپات بخاطر توان تفکیک مکانی بهتر مورد استفاده قرار گرفته و از شاخص تفکیکپذیری دایورژنس تبدیل یافته ١ جهت انتخاب ترکیب باندی بهینه استفاده شدهاست. نتایج این تحقیق نشان میدهند که استفاده از شاخص تفکیکپذیری فوق در انتخاب بهینه ترکیب باندی سنجندههای مورد نظر در منطقه مورد مطالعه تأثیر مثبت داشتهاست