سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصور فخری – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد گراوند – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

طیف گسترده ای از روسازی ها در راه های باحجم ترافیک ۳LVRs در کشور مورد استفاده قرار گرفته است. این روسازی ها در شرایط مختلف محیطی، مقاومتی خاک بستر و ترافیکی دارای عملکرد های متفاوتی می باشند. بدلیل عدم پیاده سازی سیستم مدیریت روسازی ۴PMSدر راه های با حجم ترافیک کم متأسفانه از روش های سلیقه ای جهت انتخاب نوع روسازی برای یک مسیر استفاده می شود. سیستم استنتاج فازی ۵FIS یک روش مبتنی بر سیستم خبره جهت بدست آوردن مشخصات عملکردی روسازی ها، در شرایط مختلف تأثیرگذار بر عملکرد روسازی می باشد. در این تحقیق سه عامل آب و هوایی بارندگی، مقاومت خاک بستر و ترافیک جهت ارزیابی عملکرد روسازی ها استفاده گردید. از نظرات کارشناسان و منابع موجود جهت تعریف توابع عضویت استفاده شد. پس از تعیین توابع عضویت پرسشنامه ای طراحی شد و از کارشناسان با تجربه بالا در بخش های راه روستایی وزارت راه و شهرسازی، شرکت های مشاور و اساتید دانشگاهی جهت تکمیل پرسشنامهاستفاده گردید. جهت بدست آوردن خروجی های مدل از روش استلزام ممدانی ۶ در نرم افزار متلب استفاده گردید. پس از مدل سازی مشخص گردید از نظر کارشناسان در راه های باحجم ترافیک کم عوامل تأثیرگذار در عملکرد روسازی به ترتیب شدت اهمیت عبارتند از عوامل محیطی بارندگی،یخبندان و…، مقاومت خاک بستر و کمترین عامل تأثیرگذار عامل ترافیکی می باشد.