سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا علیمرادی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

جوانه زنی بذور علفهای هرز تناوبهای زراعی مختلف در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد طی دو فصل رشد (۸۵-۱۳۸۴ و ۸۶-۱۳۸۵) ارزیابی شد. زمین زراعی در سال اول به قطعاتی با ابعاد کوچکتر تقسیم بندی شده و تحت کشت گیاهان زطراعی بهاره زیره سبز در اواسط اسفند ماه و چغندر در اواخر فروردین ماه و قرار گرفت. بخشی از زمین مورد نظر نیز تحت آیش قرار داشت. توصیف توزیع مکانی علفهای هرز با استفاده از نمونه برداری گسسته و با کوادرات هایی به ابعاد ۱×۱ متر انجام شد و ترسیم نقشه ها با استفاده از نرم افزار GS+ انجام شد. نتایج نشان داد که پراکنش گونه های مختلف به صورت توزیع لکه ای بوده و در مزارع تحت کشت گونه های تابستانه گونه هایی نظیر سلمه تره و هفت بند غالب بودند و در سال زراعی دوم د رمزرعه جو، گونه هایی نظیر یولاف، لولیوم، هفت بند و سیزاب غالب بودند. بررسی نقشه ها نشان داد که تعدادی از گونه های در هر سال زراعی حضور داشتند. اما الگوی پراکنش آنها تغییر کرد.