سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نصراله کلانتری – عضو هیئت علمی، استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
زینب احمدنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آب شناسی، گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران
محمدرضا کشاورزی – عضو هیئت علمی، استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
زهرا بوسلیک – دانشجوی کارشناسی ارشد آب شناسی، گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران

چکیده:

حاکمیت اقلیمهای خشک و نیمه خشک در پهنه وسیعی از کشور همراه با افزونی جمعیت و در پی آن افزایش تقاضا برای آب در کاربریهای گوناگون شرب، کشاورزی و صنعت ایجاب میکند که وضعیت این منابع جهت تأمین آب برای کاربری- های منطقه، مورد مطالعه قرار گیرد. تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS)یکی از بهترین سیستمهایی است که دسترسی به اطلاعات زیاد و متنوع و تجزیه و تحلیل آنها را آسانتر و سریعتر مینماید و مدیران را جهت تصمیمگیری به ن یه کمک میکند. از این سیستم مفید و کارامد در زمینههای متنوعی از جمله پهنهبندی کیفی آب زیرزمینی استفاده میشود. منطقه مورد مطالعه دشت زیرراه در شمال شرق شهرستان دشتستان استان بوشهر، در بین دو رودخانه دالکی و شاپور قرار دارد. به منظور بررسی کیفی آب زیرزمینی از لحاظ شرب، کشاورزی و صنعت در این دشت از اطلاعات ۱۹نمونه آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. با وارد کردن دادهها در محیطGISلایههای مورد نیاز با روشدرون یابیIDW تهیه شد که پس از هم پوشانی مناسب لایههای مذکور، نقشههای نهایی ترسیم و تفسیر گردید. بر اساس نقشهها و نمودارهای بدست آمده قسمت شمال و مرکز دشت دارای کیفیت غیر قابل قبول برای مصرف شرب، و سایرچاههای موجود دارای کیفیت موقتاً قابل شرب هستند