سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منا عصاره مستقیم – کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران و کارشناس مهندسین م
علی رحیمی خوب – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
لنا عصاره مستقیم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

ارزیابی دقیق میزان تقاضا و آب در دسترس جهت بهبود مدیریت منابع آب، نقشی اساسی در مصرف بهینه آب دربخش کشاورزی ایفا میکند. با توجه به اینکه آگاهی از میزان تبخیر و تعرق در قوانین مصرف آب ضروری می باشد،تعیین دقیق این پارامتر یک اقدام اساسی در بخش مدیریت منابع آب به شمار می آید. الگوریتمهای مختلفی برای تعیین توزیع مکانی تبخیر تعرق ) ET ( با استفاده از دادههای سنجش از دور توسعه یافتهاند. اساس این الگوریتمهابرآورد مؤلفه شارگرمای نهان تبخیر از روی باقیمانده انرژی خالص رسیده به زمین و شارهای گرمای محسوس و خاک هستند. فرضیات بکار رفته در مدل SSEB برای تعیین تبخیر و تعرق مزرعه نیشکر امیرکبیر مورد بررسی قرار گرفت.برای این منظور ۲۸۳ تصویر روز ماهواره نوا طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۲ جمعآوری، و با استفاده از مدل فوق، تبخیر و تعرق مزرعه نیشکر خوزستان برآورد شد. به علت عدم دسترس بودن داده های لایسیمتری مقادیر حاصل از تشتک تبخیر که در ایستگاه هواشناسی به ثبت رسیده است، با تبخیر و تعرق برآورد شده از مدل SSEB مقایسه گردید. نتایج۰ در مقایسه دو روش / نشان دهنده ضریب تبیین ۳۸ SSEB و تشتک تبخیر است