سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشید خیری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
جواد پوررضا – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
سیدمحمدعلی جلالی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
یاسر رحیمیان – کارشناس ارشد مهندسی علوم دامی- سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال وب

چکیده:

به منظور مطالعه استفاده از سطوح مختلف کنجاله خرما در تغذیه جوجه های گوشتی تعداد ۱۸۰ قطعه جوجه خروس یک روزه گوشتی راس ۳۰۸ ، در یک طرح کاملا تصادفی با ۵ تیمار و ۳ تکرار در جایگاه های مورد آزمایش قرار گرفتند. جیره هایی که از نظرمقدار انرژی و پروتیین یکسان بودند به صورت آزاد در تمام دوره پرورش در اختیار جوجه ها قرار داده شد.ترتیب جیره های آزمایشی به صورت، تیمار اول (شاهد) ، تیمار دوم حاوی ۵ درصد کنجاله خرما ، تیمار سوم جیره حاوی ۱۰ درصد کنجاله خرما ،تیمار چهارم حاوی ۱۵ درصد کنجاله خرما و تیمار پنجم حاوی ۲۰ درصد کنجاله خرما جایگزین ذرت پایه بودند. در این آزمایشخوراک مصرفی ، اضافه وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی و میزان مصرف انرژی قابل سوخت و ساز در پایان هر هفته توزین شدند.در پایان دوره از هر قفس یک قطعه مرغ و یک قطعه خروس به صورت تصادفی انتخاب شده و وزن لاشه، چربی محوطه بطنیروده ها، سنگدان ، طحال، لوزالمعده، کبد و کیسه صفرا اندازه گیری شدو نمونه های بافت روده مورد مطالعات بافت شناسی قرارگرفت .رطوبت بستر در سن ۵۶ روزگی اندازه گیری شد.نتایج نشان داد که بهترین اضافه وزن روزانه در سطح ۱۵ درصد جایگزینی کنجاله خرما مشاهده شد. بیشترین مصرف خوراک در سطح ۵ درصد جایگزینی و کمترین مصرف خوراک را گروه شاهد داشت.بهترین ضریب تبدیل غذایی در سطح ۱۵ درصد در کل دوره بدست آمد.بیشترین انرژی دریافتی قابل سوخت و ساز مربوط به گروه شاهد بود. بیشترین وزن زنده مربوط به گروه ۱۵ درصد جایگزینی بود و بیشترین درصد لاشه مربوط به گروه ۱۵ درصد جایگزینی کنجاله خرما بود. بیشترین میزان رطوبت بستر مربوط به تیمار ۲۰ % کنجاله خرما بود .بررسی هیستوپاتولوژیک بافت روده نشان داد کنجاله خرما تا سطح ۱۰ درصد کمترین تاثیر را روی بافت روده داشت .طبق نتایج به دست آمده بهترین سطح جایگزینی کنجاله خرمادر جیره جوجه های گوشتی ۱۵ می باشد.