سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید خانی نژاد – دانشجویان دکتری زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی
محمد کافی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
محمودرضا بهرامی –
جلیل یانق –

چکیده:

یکی از ااثرات آلودگی های ناشی از پسماندها و زباله ها در مناطق کشاورزی نفوذ این مواد بهداخل منابع آب زیرزمینی و افزایش املاح و هدایت الکتریکی شورشدن این ابهاست به همین علت کاربرد آبهای نامتعارف برای کشاورزی دراین مناطق و استفاده از گیاهانی که توانایی تولید با چنین منابع آبی را داشته باشند اجتناب ناپذیر می نماید گیاه کوشیا جارو بومی خراسان بوده و یکی از گیاهان بسیار مقاوم دراین زمینه است که می توان از آن درتولید علوفه با استفاده از آبهای نامتعارف بهره برد دراین راستا مطالعه ای به منظور بررسی سطوح مختلف آب ابیاری با هدایت الکتریکی dS/m 16/55/2 و سطوح مختلف کود نیتروژن صفر و ۲۰۰و ۱۰۰ و فسفر صفر ، ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم درهکتار درقالب آزمایش اسپیلت پلات برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد نتایج نشان داد که سطوح مختلف آب آبیاری تاثیر معنی داری درمیزان تولید علوفه دراین گیاه نداشت و کوشیا توانست مقاومت خوبی به تنش ناشی از آبیاری نشان دهد و دراین شرایط تولیدی در حدود ۸ تن علوفه خشک درهکتار داشته باشد کاربرد کودهای شیمیای نیتروژن و فسفر نیز سبب بهبود تحمل گیاه به تنش ابیاری شد .