سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیمان حدادی – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
محمدحسین نعمتی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی
علیرضا صفامهر – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف دانه ماشک خام و فرآیند شده ( به روش اتوکلاو کردن ) بر عملکرد جوجه های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۷ تیمار ( جیره های حاوی سطوح ۰ و ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ درصد دانه ماشک خام و یا فرآیند شده ) و ۳ تکرار ( ۱۰ قطعه جوجه ) بر روی تعداد ۲۱۰ قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه کاپ ۵۰۰ انجام شد. دوره انجام آزمایش ۴۹-۲۱ روز گی و جیره های آزمایشی از نظر انرژی و پروتئین یکسان بودند. نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش وزن بدن جوجه ها در جیره های حاوی ۲۰ و ۳۰ درصد دانه ماشک خام و ۳۰ درصد دانه ماشک فرآیند شده، کاهش یافته و نسبت به جیره شاهد تفاوت معنی داری داشت (۰/۰۵>p). خوراک مصرفی در جیره های حاوی دانه ماشک خام سطح ۲۰ و ۳۰ درصد نسبت به جیره شاهد تفاوت معنی داری نشان دادند (۰/۰۵>p). ضریب تبدیل غذایی نیز در جیره های حاوی دانه ماشک نسبت به شاهد (به جز ۳۰ درصد ماشک خام) تفاوت معنی داری نداشت (۰/۰۵>p). به طور کلی استفاده از دانه ماشک خام تا سطح ۱۰ درصد و دانه ماشک فرایند شده تا سطح ۲۰ درصد در جیره غذایی، تاثیر نامطلوبی روی خوراک مصرفی، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی جوجه ها نداشته و قابل توصیه است.