استفاده از سبک نگارش APA (انجمن روانشناسی آمریکا)

ممکن است استادتان از شما بخواهد مقاله ی خود را به سبک APA بنویسید که برگرفته از دستنامه ی انتشارات انجمن روانشناسی آمریکا است. این سبک در حیطه دانشگاهی از مقبولیت گسترده ای برخوردار است.سبک APA در علوم اجتماعی کاربرد دارد و سبک های مشابه آن در علوم زیستی، بازرگانی و علوم زمینی به کار می روند.باید به دو ایده ی اصلی این سبک توجه کنید: اول اینکه یک مقاله ی علمی سعی دارد هر آنچه درستی آن با تحقیق در محدوده ای کوچک به اثبات رسیده است را نشان دهد؛ بنابراین، هنگام نقل آثار دانشمندان، باید افعالی را در زمان گذشته به کار ببرید ( برای نمونه: جانسون چنین قید کرد که … ” یا “کارالمفورد و میلز اثبات کرد که …”). دوم اینکه جامعه ی علمی، سال انتشار را به عنوان اطلاعات ضروری در نظر میگیرد. بنابراین، دقیقاً بعد از هر منبع ذکر شده در متن، ظاهر می شود؛ مانند: (جانسون و مارشال، ۱۹۹۱).

این دو ویژگی اولیه به همراه دیگر ویژگی ها، در زیر مطرح می شود.

کاربرد صحیح زمان افعال در یک مقاله به سبک APA

زمان فعلی، یکی از شاخص هایی است که مقالات علوم اجتماعی و طبیعی را از یکدیگر متمایز می کند. lهمان طور که در فصل های پیشین نشان داده شد، در سبک نگارشی MLA، هنگامی که به یک اثر استناد شده رجوع می کنید، باید افعالی را در زمان حال بکار برید (“جانسون چنین قید میکند که س” یا “کار المفورد و میلز اثبات می کند که …”). در مقابل، در سبک APA باید از زمان گذشته یا ماضی نقلی استفاده کنید (“مارشال چنین قید کرد که … ” یا “المفوردو میلز اثبات کرده است که …”). در سبک APA هنگامی که دربارهی نتایج بحث می کنید (مثلاً: “نتایج مؤید این امر است که …” یا ” مطالعات نشان میدهد که …””) و هنگامی که دانشی اثبات شده را یاد آور می شوید (مثلا: معالجه ها امیدوار کننده است ” یا” نمک در فشار خون، تاثیر گذار است “) باید از زمان حال استفاده کنید. یک مقاله ی علوم انسانی ( به سبک MLA) دارای اظهاراتی عمومی است؛ بنابر این، از زمان حال استفاده کنید. یک مطالعه علمی، حاوی ادعای خاصی است و استنادهای شما درباره ی یک اثر علمی، نیازمند زمان گذشته یا ماضی نقلی است.

به کاربردن استنادهای درون متنی در سبک APA سبک APA

بر خلاف سبک MLA، برای استنادهای دورن متنی، از این قوانین پیروی می کند:

 • فقط نام خانوادگی را ذکر می کند.
 • سال انتشار را در پرانتز، دقیقاً بعد از نام نویشنده ذکر می کند.
 • شماره ی صفحات را فقط در یک نقل قول مستقیم ذکر می کند، نه در پرانتز.
 • “ص” یا “ص.ص ” را قبل از شماره ی صفحات به کار می برد.
 • مانند سبک MLA، در تمام مقاله از دو خط فاصله استفاده می کند اما در سرفصل های فرعی ، قبل و بعد از تصاویر و جدول ها، سه خط قرار می دهد.
 • در سبک APA، برای نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار، نیاز به یک استناد دورن متنی است.
 • اگر نام نویسنده را در متن نمی آورید، آن را در یک استناد پرانتزی قرار ܠܣܝܼܠܝ.
 • تنها زمانی شمارهی صفحه را بنویسید که کلمات دقیق منبعی را نقل می کنید و همراه با شماره ی صفحات “ص.” یا “صی، ص. ” را به کار ببرید.
 • سال انتشار را دقیقاً بعد از نام نویسنده قرار دهید. شماره ی صفحه می تواند در پایان نقل قول آورده شود.
 • یک نقل قول با بیش از ۴۰ کلمه را در یک ساختار جداگانه، به اندازهی ۵ حرف فاصله از ابتدای خط بیاورید (توجه: در سبک MLA، به اندازهی ۱۰ حرف فاصله گذاشته می شود). چون این نقل قول در یک ساختار جدایی از متن قرار دارد، ان را درون گیومه قرار ندهید.
 • هنگامی که یک اثر بیش از دو نویسنده دارد، ” & ” را فقط در استنادهای به کار ببرید، نه در خود متن: اگر اثری سه تا شش نویسنده دارد، نام همه ی آنها را در اولین مدخل بیاورید: (تورگرسون، اندروز، اسمیت، لارنس & دانلپ، ۱۹۸۹)” اما بعد از آن از ” (تورگرسون و دیگران، ۱۹۸۹)” استفاده کنید. برای بیشتر از هفت نویسنده “(فردریکس و دیگران، ۱۹۸۹)” را در اولین مدخل و نیز مدخل های بعدی به کار برید.
 • از حرف کوچک (a, b, c) برای نشان دادن بیشتر از دو اثر از یک نویسنده که همگی در طول یک سال منتشر شده اند، استفاده کنید. برای نمونه: “تامپسون(۱۹۸۶ a)” و “تامپسون (۱۹۸۶ b)”. سپس “۱۹۸۶ a” و “۱۹۸۶ b” را در فهرست منابع خود به کار ببرید واگر لازم بود، اطلاعات بیشتری بیاورید.
 • اگر برای یک مقاله یا فصلی از یک کتاب، کتاب موردی و یا گلچین ادبی، استناد درون متنی می آورید، این استناد را فقط برای ارجاع به شخصی (یا اشخاصی) که ذکر شده به کار ببرید
 • مؤلفانی تنالگانی را می توان بعد از اولین ارجاع کامل، به صورت اختصاری آورد. بعد از آن، به این مؤلفان تنالگانی با علائم اختصاری اشاره کنید: (AMA 1991)
 • وقتی برای اثری نام نویسنده ذکر نشده است، عنوان آن اثر را به عنوان بخشی از استناد درون متنی بیاورید ( یا اینکه چند لغت اول ان مطلب را استفاده کنید.)