سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرمنصور شهسوار – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
پریسا فرضی – دانشجوی مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
هادی فرزانه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

مطالعات جامع و احیای کشاورزی و منابع طبیعی از بخشهای مطالعاتی مختلفی تشکی لشده که نتیجه هریک لایه های اطلاعاتی متنوع و حجیم ی است که ذخیره سازی سازماندهی تجزیه و تحلیل و کنترل کیفیت آنها با روشهای سنتی امکان پذیر نخواهد بود گستردگی این مطالعات در سطح حوزه های ابخیز و دشتهای کشور همچنین ضرورت استفاده از لایه های اطلاعاتی تولید شده در حینمطالعات بکارگیری روشهای جدید را الزامی می نماید. عرصه مذکور با وسعتی معادل ۴۰۰۰ هکتار در زیرحوزه منطقه دماوند قرار دارد منطقه مورد مطالعه برطبق سیستم رده بندی آمریکایی (Soil Taxonomy شامل دو رده آنتی سول Entisol) و اینسپتی سول Inceptisol) است که در مجموع شامل هشت سری خاک می باشد با توجه به نیمه تفصیلی بودن سطح مطالعات یکصدوچهل نقطه نمونه برداری بدست آمد نمونه برداری از عمق ۳۰ سانتی متری سطحی صورت گرفت درادامه کار کمیت پتاسیم قابل تبادل ExchangeablePotassium) به همراه پاره ای از مولفه های فیزیکوشیمیایی خاکهای منطقه مورد تجزیه آزمایشگاهی قرارگرفتطبق نتایج حاصله مقادیر پتامسیم قابل تبادل دامنه ای از ۸۸٫۸ تا ۱۳۸۰٫۷ میلیگرم درکیلوگرم را به خود اختصاص داد.