سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرمنصور شهسوار – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
مریم دادگر – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
هادی فرزانه – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

مطالعات جامع توسعه و احیای کشاورزی و منابع طبیعی از بخشهای مطالعاتی مختلف تشکیل شده که نتیجه هر یک، لایه های اطلاعاتی متنوع و حجیمی است که ذخیره سازی، سازماندهی، تجزیه و تحلیل و کنترل کیفیت آنهابا روشهای سنتی امکان پذیر نخواهد بود. گستردگی این مطالعات در سطح حوزه های آبخیز و دشتهای کشور و همچنین ضرورت استفاده از لایه های اطلاعاتی تولید شده در حین مطالعات، بکارگیری روشهای جدید را الزامی مینماید. عرصه مذکور با وسعتی معادل ۴۰۰۰ هکتار در زیر حوزه منطقه دماوند قرار دارد. منطقه مورد مطالعه بر طبق سیستم رده بندی امریکایی (Soil Taxonomy) شامل دو رده انتی سول (Entisol) و اینسپتیسول (Inceptisol) است که در مجموع شامل هشت سری خاک می باشد. با توجه به نیمه تفصیلی بودن سطح مطالعات، یکصد و چهل نقطه نمونه برداری بدست آمد. نمونه برداری از عمق ۳۰ سانتی متری سطحی صورت گرفت.در ادامه کار، کمیت پتاسیم قابل تبادل، (Exchangeable Potassium) به همراه پاره ای از مولفه هایفیزیکوشیمیایی خاکهای منطقه مورد تجزیه آزمایشگاهی قرار گرفت. طبق نتایج حاصله، مقادیر پتاسیم قابل تبادل، دامنه ای از ۸۸٫۸ تا ۱۳۸۰٫۷ میلیگرم در کیلوگرم را به خود اختصاص داد. پس از تحلیل آماری توسط نرم افزارSPSS ، با استفاده از نرم افزار ArcGIS و از روش ۷IDW به منظور پهنه بندی این پارامتراستفاده شد. نتایج حاکی از فراوانی نسبی پتاسیم در قسمتهای مرکزی و شمالی وشمال غربی است که اختصاص به بخشهای تحت کشاورزیمتمرکز دارد در حالیکه مناطق جنوبی که تحت شرایط آیش قرار دارد، دارای فراوانی نسبی کمتری از این عنصر میباشند. در نهایت روابط همبستگی بین مقدار پتاسیم قابل تبادل و مولفه های فیزیکو شیمیایی نظیر درصد رس و هدایت الکتریکی مورد بررسی واقع شد