سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه جراح زاده – کارشناسارشد سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران ا
محمدمهدی رویوران – کارشناسارشد سازه های آبی واحد علوم و تحقیقات اهواز،
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اه

چکیده:

در این مقاله به بررسی آزمایشگاهی استفاده از سازه bendway درخم رودخانه ، به منظور کاهش فرسایش در ساحل خارجی و کاهش ورود رسوب به آبگیر های ثقلی و شبکه آبیاری وزهکشی پرداخته شده است . آزمایشات در دبی های ورودی مختلف ۱۰ ، ۱۴ ، ۲۲ لیتر بر ثانیه ۰/۳ ، ۰/۱۹ ، ۰/۱۴=Fr انجام شد. داده برداری با دقت بالایی بوسیله دستگا ه سنجش تو پوگرافی بستر صورت گرفت. تو پوگرافی بستر و حجم آبشستگی به کمک نرم افزارSurfer و SMS بدست آمد. به طور کلی نتایج نشان می دهد که در هر حالت با حضور سازه ها تمرکز آب شستگی از محل قوس خارجی به محل دماغه سرریز ها یعنی میانه فلوم منتقل می گردد که این امر موجب کاهش رسوب ورودی به شبکه آبیاری و زهکشی می شود . ابعاد چاله ی آب شستگی در مجاورت سازه ها به سمت انتهای قوس بتدریج افزایش می یابد. هم چنین با افزایش دبی ورودی حجم آب شستگی افزایش می یابد