کاربرد زبان متناسب بارشته

بسیاری از کلمات و عبارات به موضوع شما ارتباط ندارند. بنابراین حین خواندن و یادداشت برداری، کلمات و عبارات مناسب را انتخاب کنید تا هنگام نیاز به استفاده از آنها موثرتر عمل کنید. برای مثال، در مقاله ای درباره سوء استفاده از کودکان باید از زبان جامعه شناسی و روانشناسی استفاده کنید:

خدمات اجتماعی                بدرفتاری                کودکان آسیب دیده

رفتار خشونت آمیز           سطوح فقر   رجوع

الگوهای رفتاری                ارتباط مشروع با محارم              سال های تکوینی

خصومت                                       استرسی                      قیم

به همین ترتیب، در مقاله مربوط به شعر باید از نماد، صور خیالی، وزن ، جان بخشی یا زبان نظم استفاده شود. هر موضوع و رشته ای زبان خاص خود را دارد. در حقیقت بسیاری از نویسندگان به منظور تثبیت کاربرد درست افعال و اسم ها یک واژه «نامه نیز تهیه می کنند. اگر چه استفاده بیش از حد و نامناسب از اصطلاحات فنی سریعتر از کاربرد نادرست اصطلاحات تخصصی غفلت نویسنده را از موضوع موضوع آشکار می سازد. به عنوان مثال در جمله زیر از واژه های ثقیل استفاده شده است اما زبان بکاررفته درآن نامناسب است.

– موانع بدرفتاری حاکی از اجبار ملی به سوی فلج کردن کودکان محروم می باشند.

– معنی این متن چیست؟ نویسنده قصد داشته است خواننده را تحت تاثیر قرار دهد نه اینکه با او ارتباط برقرار کند.

نوشتن از زاویه سوم شخص

مقاله تان را از زاویه سوم شخصی بنویسید و از عبارات « من معتقدم» یا «این نظر من است»، اجتناب کنید.