مقاله استفاده از رگرسیون منطقی برای شناسایی اثرات متقابل برخی از پلی مورفیسم های ژنی و سایر عوامل خطر بر سطح پایین HDL: مطالعه قند و لیپید تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۳۵۲ تا ۳۵۹ منتشر شده است.
نام: استفاده از رگرسیون منطقی برای شناسایی اثرات متقابل برخی از پلی مورفیسم های ژنی و سایر عوامل خطر بر سطح پایین HDL: مطالعه قند و لیپید تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثرات متقابل
مقاله الگوریتم Annealing
مقاله پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی
مقاله رگرسیون منطقی
مقاله لیپوپروتئین با دانسیته بالا
مقاله مطالعه قند و لیپید تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سربخش پروین
جناب آقای / سرکار خانم: محرابی یداله
جناب آقای / سرکار خانم: دانشپور مریم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: زایری فرید
جناب آقای / سرکار خانم: نامداری مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رگرسیون منطقی یک روش رگرسیونی تعمیم یافته است که می تواند اثرات متقابل پیچیده بین متغیرهای دوحالتی را تشخیص دهد. به دلیل اهمیت تقابل های ژنتیکی، این روش در بررسی های ژنتیکی با موفقیت استفاده شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین کلسترول – HDL و برخی از پلی مورفیسم های مرتبط با آن، با استفاده از رگرسیون منطقی است.
مواد و روش ها: داده های ۴۳۶ نفر (۱۷۲ مرد و ۲۶۴ زن) که به طور تصادفی از میان شرکت کنندگان فاز ۳ مطالعه قند و لیپید تهران با سن ۲۰ سال یا بیشتر انتخاب شده بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تشخیص اثرات اصلی و متقابل پلی مورفیسم های ژنی مرتبط با کلسترول -HDL، از رگرسیون منطقی با تابع پیوند لجستیک استفاده گردید. برای جلوگیری از بیش برازش شدن مدل از آزمون اعتبار متقاطع، و برای یافتن ترکیب های منطقی مناسب و برآورد ضرایب آن ها از الگوریتم جستجوی Simulated Annealing استفاده شد.
یافته ها: بر اساس یافته های آزمون اعتبار متقاطع، مدل منطقی با ۳ ترکیب بولی و ۴ پیش بینی کننده بهترین اندازه برای مدل منطقی بود. مدل منطقی برازش داده شده نشان داد افرادی با الل e3 در پلی مورفیسم ژن ApoE یا تری گلیسرید بالا نسبت به افراد دیگر شانس ۲٫۳۵ برابری با فاصله اطمینان ۹۵% (۴٫۲۵ و ۱٫۳) برای داشتن سطح پایین کلسترول – HDL دارند. از سوی دیگر، داشتن تری گلیسرید بالا به تنهایی نیز قادر است شانس داشتن کلسترول – HDL پایین را ۲٫۷۳ برابر افزایش دهد (فاصله اطمینان ۹۵%: ۴٫۵۳ و ۱٫۶۵).
نتیجه گیری: یافته ها نشان داد برای داشتن کلسترول -HDL پایین، بین تری گلیسرید بالا و پلی مورفیسم ژن Apoe، اثر متقابل وجود دارد. رگرسیون منطقی به عنوان یک روش جدید قادر به تشخیص چنین اثرات متقابلی است.