سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهرام بختیاری – استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
اسحاق رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهی
نوذر قهرمان – استادیار گروه آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ت

چکیده:

تخمین سرعت باد یکی از مهم ترین متغیرهای هواشناسی در تعیین تبخیرتعرق و نیاز آبی گیاهان می باشد. در همین راستامدلها و روشهای متعددی برای پیشبینی این عامل مورد استفاده قرار گرفته است. در سالهای اخیر با شناخته شدن ابزارمحاسبات نرم به عنوان روشی نوین در ایجاد سیستمهای هوشمند، این روشها جایگاه ویژهای در علوم مربوط به هواشناسیکشاورزی پیدا کرده است. به کار بردن رویکرد شبکه عصبی مصنوعی یکی از این روشها است. در این تحقیق از سه مدل بانرونهای متفاوت با ۴ لایه استفاده شده است. با توجه به وجود ایستگاه هواشناسی کشاورزی جیرفت و در دسترس بودندادههای ساعتی سرعت باد در این شهر، از این اطلاعات استفاده شده است. سری زمانی مورد استفاده در این تحقیق آمارسرعت باد در بازه زمانی ساعتی آوریل تا سپتامبر سال ۲۰۱۰ ، که سرعت باد نسبت به سایر ماههای سال بیشتر می باشد،استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که کاربرد شبکه عصبی مصنوعی با ۲۰ نرون در هر لایه دارای سرعت بالا بوده و دقتبیشتری در پیشبینی سرعت باد داشته و دارای مطابقت خوبی با دنیای واقعی است.