سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسرین محبتی کلجاهی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت
الهام محبتی کلجاهی – دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی فناوریهای نوین ، قطب علمی مکاترونیک

چکیده:

در دنیای امروز بهرهگیری از انرژیهای نو به دلیل کاهش منابع سوختهای فسیلی، آلودگیهای زیست محیطی و افزایش روز افزون نیازهای جوامع، و به منظور استمرار توسعهی اقتصادی کشورها، امری غیرقابل انکار است. انرژی باد یکی از انرژیهای تجدیدپذیر است که در جوامع صنعتی توجه ویژهای را به خود مبذول داشته است. پیشبینی صحیح سرعت باد برای کنترل عکسالعملهای مناسب، در توربینهای بادی به منظور جلوگیری از شوکهای ناگهانی و بهرهگیری بیشینه از ظرفیت توربینهای بادی، امری است که باعث شده تا توجه به الگوریتم های پیشبینی سرعت باد از اهمیت زیادی برخوردار شوند. در این مقاله ما مدل ترکیبی زنجیره مارکوف مرتبه اول و هیبرید الگوریتم های ژنتیک و شبیه ساز تبرید را به منظور پیشبینی کوتاهمدت سرعت باد ارائه نمودهایم. نتایج نشان می دهند که این مدل در مقایسه با مدل دیگری که ترکیب زنجیره مارکوف و الگوریتم ژنتیک به تنهایی میباشد دارای خطای پیشبینی کمتری بوده و به دلیل زمان اجرای بسیار کوتاه آن، میتوان از آن بصورت بههنگام در توربینهای بادی بهره گرفت.