سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمسعود داودی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
حامد امینی پور – دانشجوی دکتری تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی عدالتی نسب – دانشجوی دکتری تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه ولی زاده دالنجان – دانشآموخته کارشناسی علومدامی دانشگاه پیام نور واحد چناران

چکیده:

پتانسیل روغنهای ضروری ) EO ( در تغذیه حیوانات با نمونههای انتخاب شده به دست آمده با ترکیبات حاصل، مورد بحث وبررسی قرار گرفت. اثرات سینرژیستیک روغنهای ضروری بر روی تولید آنزیمهای آندوژنوس و فلورا میکروبی، برای افزایشعملکرد حیوان، مورد استفاده قرار گرفت. در حیوانات نشخوارکنندگان، ترکیبات میتواند تولید آمونیاک شکمبهای را کاهش و عبور پروتیین را افزایش دهد. در تکمعدهایها، تأثیراتی بر روی کلونیزاسیون باکتریهای مختلف )کلستریدیوم پرفرینگ درطیور و همولیتیک ایکولای خوکها( در رودهها نشان خواهد داد. اثراتی بر روی کارایی و راندمان موادغذایی و افزایش وزن روزانه در خوکها، به عنوان یک مدل برای تأثیرات مشخص و قابل بیان بر روی عملکرد حیوانات نشان داده میشود