سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ندا کفاش چرندابی – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS
علی اصغر آل شیخ – دانشیار، دانشکده مهندسی نقشهبرداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

در سالهای اخیر رشد روز افزون جمعیت، وسایل نقلیه و کارخانجات صنعتی باعث شده است که آلودگی هوا به عنوان یکی از سوانح انسان ساخت، مشکلات عدیدهای را در پیرامون محیط زیست بشر ایجاد نماید و سلامتی آنها را به خطراندازد. برای بررسی کیفیت هوا در مناطق مختلف، دادههای آلودگی موردنیاز میباشد که به کمک ایستگاههای سنجش آلودگی هوا جمعآوری میشود. توزیع مناسب این ایستگاهها در کل منطقه، منجر به پایش بهتر و واقعیتری وضعیت آلودگی هوا میشود که این امر به کمک بهرهگیری از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره محقق خواهد شد. در این راستا روش PROMETHEE به عنوان ابزاری توانمند به تحلیل مسائل تصمیمگیری چندمعیاره میپردازد. در تحقیق حاضر با توجه به ضرورت تعیین دقیق محل دیگر، اولویت احداث این ایستگاهها توسط روشPROMETHEE مورد بررسی قرار گرفت. اولویت احداث ایستگاههای جدید بر مبنای معیارهای مهمی نظیر؛ تراکم جمعیت، فاصله از ایستگاههای موجود، فاصله از درختان، فاصله از دیوار ساختمانها و فاصله از خیابانها تعیین شده است و اعتبار نتایج به دست آمده به کمک نقشههای کیفیت هوا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از بهینگی جوابهای حاصل از روشPROMETHEE و نیاز شدید به احداث ایستگاههای جدید در حوالی بزرگراه فتح، بزرگراه بسیج میدان امام حسین، بزرگراه شهید عراقی و بزرگراه یادگار امام بوده است.