سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد صائبی – آزمایشگاه مطالعات سیستم و تجدید ساختار، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین جاویدی – آزمایشگاه مطالعات سیستم و تجدید ساختار، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله از یک روش جدید و در عین حال ساده حل معادلات دیفرانسیل غیرخطی متغییر بازمان برای تحلیل حالت گذرای موتورهای القایی تحت بار استفاده شده است . روش AVK یک روش حل عددی بوده که با استفاده از مفاهیمانتگرال ریمانی و مشتق سویی ، حل معادله دیفرانسیل غیرخطی متغییر بازمان را منوط به حل یک مساله بهینهسازی خطی یا غیرخطی مینماید. دستگاه معادلات مربوط به تحلیل حالت گذرای موتور القایی تحت بار غیرخطی بوده و با در نظرگرفتن اثر غیر همزمانی اتصال کلیدها، این معادلات وابسته به زمان نیز می باشند. در این مقاله ابتدا م عادلات الکترومکانیکی مربوط به حالت گذرای موتور القایی تحت بارتشریح گردیده، روش AVK معرفی شده و نحوه اعمال این روش برای حل معادلات دیفرانسیل حاصله ارائه میگردد . از یک سیستم نمونه برای نشان دادن عملکرد روش ذکر شده استفاده شده است.