سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

میرمسعود خیرخواه زرکش – دکتری RS از دانشگاهITC هلند ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ابوالحسن مدرس زاده برزکی –
مصطفی ملائی –

چکیده:

در این مقاله، پتانسیل آلودگی دشت اشتهارد با استفاده از روش AHP محاسبه و با نتیجه حاصل از روش دراستیک مقایسه گردیده است.داده‌های مربوط به هفت پارامتر تهیه و به محیط GIS وارد شدند. این داده‌ها شامل عمق تا سطح ایستابی آبخوان ، تغذیه خالص ، جنس محیط آبخوان ، جنس خاک ، توپوگرافی ، جنس محیط غیراشباع و هدایت هیدرولیکی می باشند. در این پژوهش با تغییرات جزئی در وزن‌دهی پارامترهای روش موجود برای محاسبه تغذیه خالص آبخوان (موسوم به Piscopo) نتایج بهتری برای شرایط محدوده مورد مطالعه در ایران حاصل گردیده است. نتایج اجرای مدل دراستیک در محدوده مورد مطالعه حاکی از آن است که شاخص آسیب‌پذیری آبخوان که از مجموع امتیازات و وزن‌های هر پارامتر بدست آمده، از حداقل ۷۴ تا حداکثر ۱۸۵ می‌باشد. متوسط این شاخص در این دشت ۱۲۹ محاسبه‌شده‌است. همچنین با استفاده از روشAHP ، با درنظرگرفتن چهار پارامتر هدایت هیدرولیکی، عمق تا سطح ایستابی ، بارندگی و شیب و مقایسه زوجی پارامترها وزن هر پارامتر محاسبه شد. بر این اساس مدل جدیدی برای ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان ارائه شد. متوسط آسیب‌پذیری با استفاده از این مدل دراشتهارد ۵۶ درصد محاسبه‌شد