استفاده از چکیده در طرح نکات خلاصه

یکی دیگر از انواع ویژه چکیده، طرح خلاصه است که در چند جمله، یک رمان، داستان کوتاه، نمایش یا کارهای ادبی مشابه را خلاصه می کند. همان طور که در مثال زیر مشاهده می کنید.

نمونه نکات چکیده با استفاده از طرح خلاصه

«انتظارات بزرگ» نوشته دیکنز توضیح می دهد که پیپ جوان که پول به ارث برده بود تمام عمر مثل یک آقا زندگی کرد اما او کشف کرد که منشاً بیشترین انتظاراتش، امور جنایی بوده است، با علم به این موضوع، نگرش او از خود بینی به دگربینی مبدل شد.

ارائه طرح خلاصه برای مقاله، علاوه بر اینکه خود نشان دهنده ادب و تواضع شما در قبال خوانندگان تان است، راهنمای آنها در جهت فهم محتوای کار نیز می باشد. توجه کنید طرح خلاصه را به گونه ای تنظیم کنید تا از بازگویی دوباره ی طرح، به طور کامل،اجتناب شود.

استفاده از خلاصه برای نوشتن چکیده کتاب

چکیده کتاب توصیف کوتاهی است که در ابتدای مقاله ظاهر می گردد و معمولا توسط مؤلف مقاله نوشته می شود و به خواننده کمک می کند تصمیم بگیرد که آن را بخواند یا از آن صرف نظر کند. تمامی جلدهای کتابهایی نظیر چکیده های روانشناسی یا چکیده مطالعات انگلیسی به بیان چکیده ها اختصاص داده شده اند. در بسیاری از مقالات علوم طبیعی و اجتماعی، نوشتن چکیده لازم است.

این مقاله سوء استفاده های جنسی از کودکان را مورد مطالعه قرار می دهد؛ به ویژه زمانی که بعد از وقوع سوء استفاده، والدین به آن توجه می کنند. با افزایش آمارها، تمام تلاش ها برای پیشگیری از این مسأله است تا والدینی که احتمالاً بواسطه ی موروثی بودن یا تجارب دوران کودکی، نیازمندی های اقتصادی و افسردگی های روحی به این کار دست می زنند مشخص شوند. عاملان اجتماعی، با در نظر گرفتن والدینی که قربانیان این جرائم هستند – نه آن هایی که مرتکب آن می شوند – می توانند برنامه های پیشگیرانه ای را طرح نمایند تا در حد امکان سوء استفاده ها را تحت کنترل در آورده و انسجام خانواده را حفظ کنند. (هم چنین بخشی ۸ الف دستورالعمل قراردادن چکیده درمقاله را نیز ببینید).