سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بهرام بهرام بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسام معین زاده – عضو هیئت علمی بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت ال…. رنجیر – عضو هیئت علمی دانشکده معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمشید شهاب پور – عضو هیئت علمی بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تحرک و نفوذ سیالات هیدروترمال در سنگ های گرانیتوئیدی منشاء بسیاری از ذخائر مهم فل زی از قبیل کانسارهای رگه ای، اپی ترمال و پورفیری می باشد . دگرسانی آرژیلیک به عنوان اثر جنبی عملکرد این سیالات، کلیدی اکتشافی جهت پی جویی تمرکزات فلزی فراهم می آورد . تفکیک کانی های دگرسانی آرژیلیک از دیگر کانی های هیدروکسیل دار به وسیله سنجش از دور منوط به استفاده از داده هایی با تفکیک طیفی بالا و نیز اعمال پرداز شی مناسب بر روی این داده ها است . در این مطالعه به ارزیابی نتایج روش های پیشرفته ناآمیختگی طیفی و آنالیز محدوده های جذبی جهت تفکیک دگرسانی آرژیلیک پرداخته شده و در این راستا نتایج هر کدام از روش های MTMF،LSU و SFF در مطالعات صحرایی – آزمایشگاهی مورد بررسی قرار داده شده است . روش طیف مبن ای انطباق الگو ی ط یفی یا (SFF) spectral feature fitting از روش های آنالیز محدوده های جذبی به حساب می آید و در تشخیص کانی های با الگوی طیفی مشابه مفید عمل می کند . روش های MTMF و LSU نیز از روش های پیشرفته ناآمیختگی طیفی هستند . به منظور ارزیابی صحت روش های مذکور، مطالعات میدانی آزمایشگاهی شامل نمونه برداری از سنگ های دگرسان منطقه، مطالعه مقاطع نازک سنگ های دگرسان، طیف نگاری الکترومغناطیس و آزمایش XRD نمونه ها انجام و ماتر یس صحت برای نتایج حاصل از هر کدام از روش ها ترسیم گردید . ترسیم ماتریس صحت نقاط حداکثر امکان ارائه شده به وس یله روش های MTMF ،LSU و SFF به ترتیب ضرایب صحت عامل ی برابر ب ا ۶١ درصد، ۶١ درصد و ۷۴/۵۸ درصد را نشان م ی دهد . بنابراین استفاده از روش های آنالیز محدوده های جذبی می تواند پیشنهاد مناسبی جهت پی جویی دگرسانی ها با استفاده از داده های ابرطیفی سنجنده هایپریون باشد.