سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی گل محمدی – استادیار پژوهشی – بخش گیاهپزشکی موسسه تحقیقات مرکبات کشور ،مازندران
ماریا میل اگروزلوپز – استاد تحقیقاتی مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی و گیاهپزشکی، موسسه تحقیقا

چکیده:

شانکر باکتریایی، ناشی ازXanthomonas citri subsp. citri ، یکی از بیماریهای مهم مرکبات بوده که اکثر ارقام تجاری را مورد حمله قرار می دهد. در این تحقیق تشخیص و ردیابی سلولهای زنده باکتری که در انتشار بیماری نقش دارند با استفاده از بیان ژنهای اران آی ریبوزومی (rRNA) و اران آی پیامبر (mRNA) دخیل در بقاء باکتری مورد بررسی قرار گرفت. سلولهای باکتری با استفاده از تیمارهای حرارتی و شیمیایی غیر فعال شده و اران آی سلولهای تیمار شده و سالم استخراج و پایداری تعدادی از ژنهای مورد نظربا استفاده از روش Real time RT- PCR و NASBA مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ژن gumD در بین ژنهای مورد مطالعه فقط در سلولهای زنده قابل تشخیص بوده و بلافاصله پس از مرگ باکتری غیرفعال می شود. بر اساس یافته های حاصل از این تحقیق می توان ژن gumD را به عنوان یک مارکر مولکولی برای تشخیص سلول های زنده باکتری مورد استفاده قرار داد. اگرچه ژنهای دیگر در سلول های زنده و مرده قابل تشخیص بودند، ولی تفاوت اندکی در بیان ژنی آنها قبل و بعد از تیمارهای حرارت و ترکیبات شیمیایی وجود داشت. در روش نازبا RNA در یک محیط ایزوترمیک تکثیر می گردد و نیاز به هیچ دستگاه تکثیری مانند ترموسایکلر نمی باشد. این روش دارای حساسیت بسیار بالاتری نسبت به سایر روشها بوده است، به طوری که حساسیت آن هزار برابر بیشتر از روش Real time PCR می باشد.