سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکبر شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد معدن گرایش اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن، نفت وژ
رضا قوامی ریابی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت وژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد جعفری – کارشناس سازمان زمین شناسی مشهد
محسن یاوری – دانشجوی کارشناسی ارشد معدن گرایش اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن، نفت وژ

چکیده:

کاربرد رو شهای مختلف ژئوشیمیایی در مراحل مختلف اکتشاف جایگاه ویژه و انکار ناپذیری در اکتشافات معدنی دارند. تحلیلهای تک متغیره، دومتغیره و چند متغیره داده های نمونه برداری ژئوشیمیایی رسوبات آبراه های درمنطقه شامکان نشان داده که احتمال کان یسازی طلا در مناطق مرکزی، شمال و تا حدودی شمال غرب محدوده نمون هبرداری شده در سن گهای آذرین اولترابازیک، بازیک تا حدواسط ائوسن وجود دارد. یکی از این رو شهای چند متغیره که کمک کرد تا به این نتایج برسیم، روش تجزیه و تحلیل خوشه ای (Cluster Analisis) م یباشد. نتایج حاصل از مطالعه کانی سنگین که همزمان با نمونه برداریهای ژئوشیمیایی و قبل از برداشت چک آنومالی صورت گرفته، شناسایی مناطق آنومال و مستعد کانی سازی تأیید کننده صحت عملیات اکتشافی انجام گرفته در این مرحله از اکتشاف م یباشند. بدی نترتیب مناطق باارزش کانی سازی برای مراحل تفصیل یتر اکتشاف معرفی شدند.