سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ذو نعمت کرمانی – استادیار بخش مهندسی آب ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید شیروانی ایچی – دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه با توجه به نقش مهم آب های زیرزمینی و به دلیل افت شدید سطح آن ، پیش بینی تغییرات سطح اب زیرزمینی امری مهم در مدیریت منابع آب موجود به خصوص د رمناطق خشک و نیه خشک می باشد . در این مقاله برای پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت کرمان در مرحله ی اول سعی شد با استفاده از روش های آماری از بین روش های رگرسیون خطی ، لگاریتمی ، نمایی و چند جمله ای (درجه ۲ و ۳) بهترین روش جهت پیش بینی داده ها انتخاب شود . و بعد از انتخاب رگرسیون در جه ۳ به عنوان بهترین روش ، در محله ی بعد پیش بینی تراز سطح آب تا سال افق ۱۳۹۲ صورت پذیرفت . در کار حاضر به منظور نمایش نتایج مکانی از سامانه اطلاعات جغرافیایی بهره گیری شد. تحلیل و مقایسه نتایج حاصله نشان داد که سطح آب زیرزمینی در بخشهای مرکزی و غربی نقاط دشت کرمان در حال کاهش می باشد . به طوریکه سطح اب زیرزمینی در قسمت های غرب دشت با سرعت ۱٫۹ متر در سال ، د رقسمت شمال غربی دشت با سرعت ۵ متر در سال و د رمرکز دشت با سرعت ۲ متر در سال در حال کاهش می باشد . همچنین سطح آب زیرزمینی در قسمت شرق دشت با سرعت ۵٫۴ متر در سال و درقسمت شمال دشت با سرعت ۴٫۳ متر در سال درحال افزایش می باشد.