سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک امیرعطایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه ارومیه
مجید منتصری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
مهدی یاسی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

چکیده:

کمبود آمار و اطلاعات و همچنین نبود داده های بلندمدت بسیاری از پارامترهای هواشناسی بخصوص بارندگی، بررسی اکثرپدیدههای جوی را با مشکل مواجه ساخته است. از آنجا که دادههای تاریخی به عنوان یک نمونه آماری مطرح بوده و امکانتکرار دوباره آن در سالهای آتی دارای احتمال بسیار پایینی میباشد، لذا بررسی دقیقتر رخدادهای جوی با استفاده ازروش شبیه سازی مونتکارلو ضرورت به نظر میرسد. در این مطالعه با استفاده از روش مونتکارلو اقدام به تولید ۱۰۰۰نمونه دادههای بارندگی با استفاده از مدل اتورگرسیو مرتبه اول در دو سطح سالیانه و ماهیانه در ۱۲ ایستگاه سینوپتیکموجود در شمالغرب کشور گردید. نتایج نشاندهنده مطابقت بسیار خوبی در پارامترهای آماری مقادیر تولید شده با مقادیرتاریخی می باشد. از این رو، استفاده از این روش در بررسی و ارزیابی بسیاری از پدیده های جوی از جمله خشکسالی ها،توصیه می گردد.