سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شروین شرافتمندجور – استادیارواحد علوم و تحقیقات تهران
فریدون ثابت قدم – استادیارواحد علوم و تحقیقات تهران
امیر شهیرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی محمد فرقدان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مقاله با بکارگیری روش مرز محصورEmbedded boundary جایگزینی برای روشهای مرسوم اعمال شرط مرزی عدم لغزش درحل جریان سیال دو بعدی غیرقابل تراکم درروش لتیس بولتزمن lattice boltzmann ارایه شده است به این منظور جریان سیال تراکم ناپذیر دردو بعد با استفاده از ایده حاکم در تئوری روش مرز محصور و تعریف یک تابع پنجره برای دامنه با انجام مراحل جریاندهی و برخورد حل شده اس با استفاده از روش پیشنهادات ذرات حرکت خود را با حس کردن دیواره های جسم صلب به گونه ای وفق میدهندکه شرط مرزی عدم لغزش بازسازی شود نتایج این روش برای جریان داخل کانال برروی موانع صلب دررژیم های آرام و آشفته تطابق خوبی بادیگر نتایج عددی و آزمایشگاهی دارد.