سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمدرضا غلامیان – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمهدی سادات رسول – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری
زینب حاجی محمدی – کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

چکیده:

رتبه بندی اعتباری به عنوان یکی ازالزامات کمیته جهانی بانکها مدنظر و توجه قرارگرفته است رتبهبندی اعتباری دربانکها به علت ایجاد مزیت رقابتی برای بانک امروزه از اهمیت خاصی برخوردار است دراین مقاله ابتدا رویکردهای مختلف برای استخراج قواعدمورد بررسی قرارگرفته و نهایتا یک رویکرد جدید بهمنظور استخراج قواعد انجمنی فازی برای حل مساله رتبه بندی اعتبار با استفادها ز بهینهسازی الگوریتم پرندگان ارایه شده است و تابع برازندگی مناسبی بهمنظور یافتن قواعد سرانگشتی مناسب درنظر گرفته شده است نهایتا کاربرد رویکرد ارایه شده درداده های استاندارد یک بانک استرالیایی آلمانی و داده های واقعی یک بانک ایرانی پس از انجام عملیات تنظیف داده ها بررسی و ارایه شده است.