سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پویان سلیمانی حمیدی نژاد – فوق لیسانس ،دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اس
محسن اردکانی – دانشجوی دکتری، پژوهشکده شاخص پژوه،اصفهان
پیمان غلامی – فوق لیسانس ،دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اس

چکیده:

انتخاب استراتژی یعنی انتخاب برنامه ای جامع برای عمل که جهت گیری های عمده سازمان را معین نموده و رهنمودهایی برای تخصیص منابع در مسیر کسب اهداف بلند مدت سازمانی اراده می دهد؛در حالیکه مدیریت استراتژیک را می توان فرایندفرموله کردن اهداف سازمانی و تعیین سازو کارهای مدیریت برای رسیدن به آن اهداف دانست.انتخاب استراتژی کاری پیچیده و حتی مخاطره آمیز است زیرا هر استراژی سازمان را به محیطی رقابتی خاص هدایت می کند و چگونگی برنامه ریزی مدیران برایتطبیق قوت ها و ضعف های سازمان با فرصت ها و تهدید های محیطی را معین می نماید.تحلیل نقاط قوت،ضعف ،فرصت و تهدیدسازمان را قادر به تدوین استراتژی ها می سازد.به منظور استفاده از شرایط بینابینی متغییرها از روش تحلیل نقاط قوت،ضعف ،فرصت و تهدید به صورت فازی استفاده نمودیم.از آنجایی که ماتریس قوت،ضعف،فرصت و تهدید نیاز به ابزاری برای تبیین و تحلیلروابط بین فاکتورها و گزینه های تصمیم گیری دارد و قادر به اولویت دهی کاملی به گزینه های استراتژی نیست از ساختار شبکه ای استفاده کردیم.تجزیه و تحلیل سلسله مراتبیAHP) کمبودهای موجود در گام های تحلیل نقاط قوت،ضعف ،فرصت و تهدید را تصحیح نموده است ولی وابستگی بین فاکتورها را نادیده می گیرد؛لذا به منظور تاثیر دادن وابستگی درونی فاکتورها از روش تجزیه و تحلیل شبکهANP) استفاده نمودیم و اقدام به مشخص نمودن استراژی سازمان کردیم و مدیریت منابع انسانی نمودیم.