سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیده فاطمی – دانشجوی ارشد سبزیکاری دانشگاه فردوسی مشهد
مجید عزیزی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
قربان صفاییان لایین – استادیاردانشگاه علوم پزشکی مشهد
هادی زارع – بیمارستان قائم مشهد

چکیده:

انار یکی از محصولات مهم و استراتژیک ایران محسوب میشود اما وجود کرم گلوگاه منجر به بروز مشکلاتی در انبارداری وبخصوص صادرات این محصول گردیده است. این آفت در مراحل اولیه قابل تشخیص نیست و حین انبارداری فعالیت لارو این آفت موجب لهیدگی، ترشیدگی و سیاه شدن رنگ میوه میشود. می تواند منجر به ضایعات این محصول تا حد ۴۵ درصد گردد. روش مرسوم در تشخیص میوه های آلوده قبل از صادرات استفاده از پمپ باد است که روشی با دقت کم، وقت گیر وتخریبی است ولذا استفاده ازیک روش غیر تخریبی، سالم و بادقت بالا ضروری به نظر میرسد. تکنیکMRI به عنوان یک روش سالم، غیرتخریبی و بادقت بالابرای اطلاع از وضعیت درونی میوه ها در کشورهای دیگر بکار گرفته شده است. در این تحقیق برای اولین بار در ایران با استفاده ازروشMRI امکان تشخیص این عارضه در میو ههای مشکوک به آلودگی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های مشکوک به آلودگی در پاییز ۱۳۸۸ از باغات آلوده جمع آوری شده و به بیمارستان انتقال یافتند و با استفاده از دستگاهMRIپزشکی مدلPHILIP نیم تسلا عکس برداری انجام شد. سپس با برش دادن میوه ها وضعیت درونی آ نها مطالعه گردید و تصاویر بدست آمده از روش MRI باوضعیت واقعی میو هها مطابقت داده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که تصویر برداری باT1به خوبی وضعیت درونی میوه انار را نشان میدهد و از این روش می توان در تعیین میو ههای آلوده استفاده نمود.