سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد دهقانی – انجمن علمی نانوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد- ، یزد، ایران
نوید نصیری زاده – انجمن علمی نانوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد- ، یزد، ایران
محمداسماعیل یزدانشناس – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد- ، یزد، ایران

چکیده:

در این مطالعه، یک روش ساده برای آ بگریز کردن پارچ ه های پنب های با استفاده از ترکیب تری متوکسی متیل سیلان به ر وش سل- ژل ارایه شده است. اثرات غلظت ترکیب سیلانی ( در محدوده ۰/۲۵v/v تا۳/۰۰ و زمان پلیمری شدن ۵و۱۰و۳۰و۶۰و۱۲۰ دقیقه) بر میزان آب گریزی پارچه های پنبه ای بررسی شده است. مقدارpH محلول با استفاده از چندین قطره محلول ۰/۱مولار هیدروکلریک اسید در محدوده۳/۵تا۵ تنظیم شد. شرایط بهینه فرآیند پلیمری شدن به صورت زیر بدست آمد: غلظت ترکیب سیلانی ۲/۰۰حجمی – حجمی و زمان ۶۰ دقیقه. میزان آب گریزی با استفاده از روش انداز ه گیری زاویه تماس قطره آب ارزیابی شد. ساختار سطحی نمونه های عمل آوری شده و خام با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی موردمطالعه قرار گرفت