سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کیهانه کیخسروکیانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
سیامک طالبی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده:

تخمین حرکت بر پایه مش، یکی از روش های موثر برای کاهش افزونگی زمانی در کدکننده های ویدیویی است. اما پیچیدگی محاسباتی و به موازات آن افزایش زمان، قابلیت پیاده سازی این روش را در سیستم های واقعی عملاً غیر ممکن می سازد. رسالت این مقاله، ارائه ی روش نوینی در جهت کاهش پیچیدگی و افزایش سرعت تخمین حرکت بر پایه ی مش است. در روش پیشنهادی به منظور کاهش پیچیدگی، ابتدا بردار حرکت سراسری فریم را محاسبه می کنیم. سپس مرکز پنجره جستجو را با کمک این بردار به مکان جدید انتقال داده و پیکسل های درونی را با استفاده از درون یابی دوخطی می یابیم. به این ترتیب، در ابعاد پنجره جستجو و به موازات آن در حجم محاسبات کاهش می دهیم. با توجه به شبیه سازی های انجام شده، روش پیشنهادی دارای پیچیدگی محاسباتی در حدود ۴ برابر کمتر، افزایش سرعت در حدود ۳/۲ ثانیه تا ۱۷/۴ ثانیه و افزایش PSNR بیش از ۸ دسیبل، نسبت به روش های پیشین می باشد.