سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا غیاثی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران ، پردیس فنی دانشگاه تهران
محمد متینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران، پردیس فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در مقاله حاضر حرکت ذرات در حوضچه های ته نشینی با کاربرد روش ردیابی ذره مدلسازی گردیده است. در توسعه مدل از مبانی حاکم برفرآیند تقسیم سلولی استفاده شده است. به منظور انجام مدلسازی فوق نیاز به پارمترهای هیدرودینامیکی جریان بود که از نرم افزار تهیه شده بر اساس روش حجم محدود استفاده شده است. نتایج مدلسازی نشان می دهد که با روش ردیابی ذره می توان مسیر حرکت ذرات را به خوبی تشخیص داده و از نتایج آن در طراحی حوضچه ته نشینی استفاده و تمهیدات مناسب را برای جمع آوری یا خروج ذرات ته نشین شده در نقاط مستعد پیش بینی و احداث نمود