سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راضیه جعفری – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ا
سید حسین امیرشاهی – استاد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله اندیس های سفیدی CIE و یوچی دا با بکارگیری روش رتبه بندی منظم با استفاده از ۲۰ نمونه سفید که شروط فرمول سفیدی CIE را تامین می نمایند مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته اند. نمونه های سفید مورد آزمایش با بکارگیری انواع مختلفی از سفیدکننده های نوری با غلظت های مختلف روی پارچه سفیدگری شیمیایی شده تهیه گردیده اند و مقادیر رنگی آنان در زیر منبع نوری D65 و مشاهده کننده استاندارد ۱۹۶۴ تعیین گردیده است. نحوه پخش شدگی نمونه ها در دیاگرام رنگی CIE به نحو مناسبی بود. ارزیابی نمونه ها توسط ۲۲ مشاهده کننده شامل ۱۱ خانم و ۱۱ آقا با دید رنگی عادی توسط روش رتبه بندی صورت گرفته است. نتایج حاصله بیانگر انطباق بیشتر فرمول سفیدی CIE با نتایج ارزیابی های بصری در مقایسه با فرمول سفیدی یوچی دا می باشند.