سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ارژنگ رشمه کریم – شاهرود بلوار دانشگاه دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نف
ابوالقاسم کامکارروحانی – شاهرود بلوار دانشگاه دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نف
علیرضا عرب امیری – شاهرود بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، ن

چکیده:

در سایت باستانی تپه حصار دامغان بررسیهای ژئوفیزیکی با استفاده از روش رادار نفوذی به زمین (GPR) انجام گرفت. این برداشتها با هدف بررسی کارآیی این روش در کاوشهای باستانشناسی انجام شد. در این سایت محوطهای بدون توپوگرافی با ابعاد ۲۰×۱۰ متر انتخاب شد. در این محوطه دادههای GPR بااستفاده ازیک آنتن پوششی رادار با فرکانس مرکزی ۲۵۰MHz بصورت ۲۱ پروفیل طولی به طول ۲۰ متر و ۴۱ پروفیل عرضی به طول ۱۰ متر برداشت شد. نتایج، حاکی از وجود آنومالیهایی در قسمت جنوبغربی محوطه برداشت هستند. این آنومالیها احتمالاً ناشی از بقایای سازههای مدفون در زیرسطح زمین هستند که به دلایل گوناگون از قبیل فرسایش، فعالیتهای انسانی و لرزشهای متعدد ناشی از ترافیک ریل راهآهن در مجاورت سایت مزبور ایجاد شده اند.