سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

الهه محسنی – کارشناس ارشد علوم اقتصادی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحده قروه- کردست
جمیل کرمی – کارشناس علوم اقتصادی

چکیده:

رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد از موضوعات مهم اقتصادی است که توجه اقتصاددانان به ویژه اقتصاددانان توسعه را به خود جلب کرده و راجع به آن نظرهای گوناگونی ابراز شده است. طرحهای نظری و تخمینهای تجربی و نتایج متناقضی در رابطه با این موضوع که آیا نابرابری درآمد، به عنوان یک عامل مساعد برای کارایی اقتصادی به شمار می رود یا اینکه به عنوان مانعی برای رسیدن به رشد اقتصادی عمل خواهد کرد، دست یافته اند. مقاله حاضر تلاش می کند تا به صورت تجربی این فرضیه را که اثر نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی به سطح توسعه یافتگی کشورها بستگی دارد را آزمون نماید. به همین منظور از تکنیک تخمین سطح آستانه ارائه شده به وسیله هانسن (۱۹۹۹) برای مجموعه ای از ۴۷ کشور و دوره زمانی ۲۰۰۷_۲۰۰۲ با بکارگیری روش داده های پانل استفاده شده است. نتایج حاکی از آنست که یک آستانه معنی دار آماری از درآمد سرانه وجود دارد که در مقادیر کمتر از آن، ضریب رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی م نفی و معنی دار بوده و در مقادیر بیشتر از سطح آستانه مذکور، این ضریب به لحاظ آماری معنادار نمی باشد.