سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان گل مکانی طرقبه – دانشجوی دکتری گروه ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
امیر حسام پورقربان – دانشجوی دکتری گروه ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
سید احسان سبحانی – دانشجوی دکتری گروه ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
هومن لطیفی – کارشناس ارشد گروه ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته

چکیده:

برای تعیین دقیق محدوده یک قنات، شیب هیدرولوژیکی و پارامترهایی از این قبیل، باید زمین تحت بررسی را به شکل سه بعدی مطالعه نمود. در روش های الکتریکی معمول، برای تعیین محدوده آبهای زیر سطحی از الگوی پیمایش در جهات متفاوت استفاده می شود که به افزایش هزینه ها و زمان عملیات منجر می گردد. هدف از این تحقیق، شبیه سازی مخازن سه بعدی آب زیرزمینی به کمک روش عددی تفاضل محدود و تعیین محدوده منابع آبی با استفاده از فاکتور نسبت ناهمگنی سمتی AIR می باشد. در این مقاله به کمک استفاده از آرایش مربعی به جای آرایش های خطی، حجم عملیات ژئوفیزیکی به طور قابل توجهی کاهش می یابد. از طرفی، با استفاده از فاکتور AIR که قبلاً توسط محققین در مطالعات دو بعدی به کار رفته و در این مقاله به صورت سه بعدی استفاده می گردد و با مطالعه محل شکستگی های نمودارهای AIR ما لبه های اجسام یا مخازن مدفون را با دقتی بسیار خوب پیدا می کنیم.