سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شهرام کیانی – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

به منظور بررسی کارایی روش تصویر برداری کلروفیل فلورسنس در تشخیص تنش خشکی در گلهای بریده رز (Rosa hybrida L.) آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با ۵ تیمار شامل شاهد (بدون تنش خشکی در مرحله پس از برداشت) و تنش خشکی به مدت ۳۰ و ۶۰ و ۹۰ و ۱۲۰ دقیقه بلافاصله پس از برداشت بر روی گلهای بریده رز رقم First Red در ۴ تکرار انجام شد. نتایج نشان داد تنش خشکی منجر به کاهش معنی دار (۰/۰۱>P) میانگین کارایی فتوشیمیایی سیستم فتوسنتزی II برگ رز شد. به طوری که میانگین این شاخص در برگ رز شاهد ۰/۶۳۳ بود و با افزایش مدت زمان تنش خشکی تا ۱۲۰ دقیقه به ۰/۱۸۱ رسید که این امر به خوبی در نقشه عملکرد فتوشیمیایی سیستم فتوسنتزی II برگ مشهود بود. بر مبنای نتایج این تحقیق، روش تصویر برداری کلروفیل فلورسنس از کارایی خوبی در تشخیص زود هنگام تنش خشکی در گلهای بریده رز برخوردار است.