مقاله استفاده از روش ترسیب شیمیایی فاز بخار برای لایه نشانی روتنیوم از پیش ماده Ru3(CO)12 بر روی کاتالیست Co/Al2O3 و بررسی عملکرد کاتالیست در واکنش فیشر تروپش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۱۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: استفاده از روش ترسیب شیمیایی فاز بخار برای لایه نشانی روتنیوم از پیش ماده Ru3(CO)12 بر روی کاتالیست Co/Al2O3 و بررسی عملکرد کاتالیست در واکنش فیشر تروپش
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش ترسیب شیمیایی فاز بخار
مقاله فرایند واکنش فیشر تروپش
مقاله کاتالیست کبالت
مقاله ارتقادهنده‌ روتنیوم
مقاله تری روتنیوم دودکا کربونیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرنیان محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی یداله
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری نجف آبادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی عباسعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش ارتقادهنده روتنیوم با روش ترسیب شیمیایی فاز بخار به کاتالیست کبالت بر پایه آلومینا افزوده شد. کاتالیست ها‌ دارای ۱۵% وزنی کبالت بوده و به روش تلقیح تر ساخته شده اند. پیش ماده تری روتنیوم دودکا کربونیل (Ru3(CO)12) برای این فرایند استفاده شد. برای بهینه نمودن فرایند ترسیب شیمیایی فاز بخار شرایط انجام این فرایند به طور کامل توسط IR و TGA بررسی شد و دمای مناسب برای ترسیب روتنیوم روی کاتالیست کبالت بر پایه آلومینا انتخاب شد. در اثر افزودن ارتقادهنده، احیا پذیری کاتالیست بهبود یافت که این موضوع با افزایش درصد تبدیل CO در واکنش فیشر تروپش تایید شد. واکنش فیشر تروپش در دماهای ۲۴۰-۲۱۰ درجه سلسیوس و نسبت خوراک ۳ و ۲ و ۱= H2/CO صورت گرفت. نمونه ارتقاداده شده، گزینش پذیری برای فراورده های سنگین هیدروکربنی را نسبت به کاتالیست مرجع بهبود داد. همچنین در تمام دماها و نسبت های خوراک گوناگون، عملکرد کاتالیست ارتقا داده شده از کاتالیست مرجع بدون ارتقا دهنده بهتر بود.