سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صادق اورعی زارع – دانشجوی دکتری عمران – آب
بهرام ثقفیان – دکتری عمران آب استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

از جمله عواملی که میتواند در کیفیت و کمیت روانابهای شهری تاثیر قابل توجهی بگذارد رشد و توسعه شهری و آگاهی از اثرات زیست محیطی رواناب برجامعه باشد درسالهای اخیر مفهوم جدیدی به نام Best Management Practices و بانام اختصاری BMPs در راستای کنترل کمی و کیفی سیلابهای شهری مطرح شده است در این مقاله ضمن معرفی تعدادی از این راهکارها و بیان معیارهای اثر گذار برروی انتخاب BMPs از روش تصمیم گیری سلسله مراتبی برای رسیدن به انتخاب مطلوب استفاده شده است همچنین با توجه به استفاده از روش برنامه ریزی غیرخطی در تعیین وزنهای مربوطه به ارائه روشی نوین جهت تحلیل حساسیت درانتخاب گزینه های مختلف پرداخته شده است و با بیان مثالهایی در روش فازی اثر ویژگیهای ذکر شده را در افزایش شاخص ناپایداری و تبعا کاهششاخص پایداریمشخص گردیده است.