سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه فدعمی – دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، اهواز ، ایران
امید میرزایی – دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، اهواز ، ایران
معصومه بندری میدانی – دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، اهواز ، ایران

چکیده:

در این تحقیق ساخت کامپوزیت زمینه آلومینیم تقویت شده با نانولوله کربنی چند دیواره با استفاده از روش تاگوچی مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس پارامترهای تاثیر گذار بر فرآیند ساخت کامپوزیت آلومینیم / نانولوله کربنی از قبیل درصد افزودن نانو لوله کربنی، زمان آسیا کاری، دما و زمان سینترینگ که هر کداماز این پارامترها در سه سطح قابل تغییر هستند، بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان دادند که با توجه به روابط حاکم بر روش تاگوچی ، درصد نانولوله کربنی مؤثرترین پارامتر در بالابردن خواصمکانیکی بوده است و پس از آن پارامتر زمان آسیا کاری بیشترین تاثیر را در فرآیند داشته است.